Tiện ích

Sắp xếp số chứng từ

Chọn phân hệ cần sắp xếp, chọn tháng kế toán sau đó bấm nút sort.

Lưu ý: cần điều chỉnh hết các chứng từ trước khi sắp xếp.

Kiểm tra chứng từ

Dùng để kiểm tra các chứng từ sai hoặc lệch, từ đó có thể biết được dữ liệu nhập vào đã đúng hay chưa một cách nhanh chóng.

Kiểm tra double chứng từ

Dùng để kiểm tra xem các chứng từ có bị nhập trùng không từ đó xử lý chứng từ cho đúng.

Kiểm tra công nợ khách hàng

Dùng kiểm tra để biết các công nợ khách hàng phải thu để xử lý.

Kiểm tra công nợ nhà cung cấp

Dùng kiểm tra công nợ nhà cung cấp

Last updated