Phân hệ truy vấn

Chi tiết hạch toán tiền

Thể hiện các nghiệp vụ thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng trong kỳ chọn.

Chọn từ ngày…. Đến ngày ….

Chọn xem in

Last updated