Chi tiết hạch toán phải trả
  • Chọn từ ngày … đến ngày….
  • Chọn phân hệ tổng hợp hoặc chi tiết để xem
Chọn xem.
Copy link