Xử lý dữ liệu (Proccess)

Kết chuyển lên sổ

Cuối năm, kế toán tổng hợp sẽ kết chuyển tất cả số dư tài khoản sang năm kế tiếp.

Chọn từ ngày đầu năm đến ngày cuối năm

Chọn xem in ra lệnh kết chuyển.

Điều chỉnh chứng từ (Un-release Batch)

Chức năng này giúp người sử dụng có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu (Hold) cho những bút toán đã khóa (Post/Release).

Hướng dẫn:

Module: Chọn phân hệ kế toán cần un-release

  • GL: Kế toán tổng hợp

  • AP: Kế toán phải trả

  • AR: Kế toán phải thu

  • CA: Kế toán tiền mặt

  • IN: Kế toán hàng tồn kho

  • FA: Kế toán Tài sản cố định. Trong phân hệ này thì có FA depreciation, FA allocation, …

- Tháng kế toán: Chọn kỳ kế toán và nhấn nút tải sẽ hiện ra danh sách các bút toán đã khóa sổ.

- Phần lưới của cửa sổ sẽ thể hiện những bút toán đã hạch toán trong kỳ kế toán đã khóa.

- Chọn bút toán cần un-release.

- Chọn thực thi để ra lệnh.

Last updated