Xử lý

Tính khấu hao TSCĐ

Hàng tháng tính khấu hao TSCĐ bằng cách đặt số tham chiếu. Chọn tháng cần tính khấu hao, ngày khâu hao, diễn giải tiếng việt và tiếng anh. Click chọn vào các tài sản cần trích khấu hao rồi nhấn lưu.

Phân bổ chi phí trả trước

Hàng tháng tính phân bổ chi phí trả trước bằng cách chọn tháng kế toán, số tham chiếu, ngày phân bổ và click chọn các chi phí cần phân bổ trong tháng rồi nhấn thực thi.

Last updated