Thiết lập Bảng cân đối kế toán

Smartbook thiết lập sẵn những khoản mục sẽ thể hiện trên Bảng Cân Đối Kế Toán (BCĐKT) theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

Người sử dụng có thể lược bỏ những khoản mục không cần thiết trên BCĐKT bằng cách nhấp vào ô chọn.

Bước 1: thiết lập các thông tin: code, diễn giải (VN, EN, KR), IsTotal(là code tổng), InActive(có được hiện lên trên BS hay ko)

Bước 2: Chỉ định các số dư tài khoản theo những code trên BS

  • BalType: có 2 loại D va C

    D: Số dư bên Nợ

    C: Số dư bên Có

  • Acct: nhấn F3 để chọn tài khoản

  • AmtType: số dư được tính trên BS là số - hay +

  • Code: Code của BS

  • BegAmt, EndAmt: số dư đầu kì, cuối kì của lần mở BS cuối cùng (có thể dùng để kiểm tra dữ liệu)

Bước 3: Thiết lập các Code BS con lên các Code BS cao hơn

Bước 4: Thiết lập các Code BS tổng lên các Code BS Tổng cao nhất(các Code này không có số dư từ tài khoản)

Last updated