Nhập liệu đơn đặt hàng

Tạo đơn đặt hàng nhận được từ khách hàng

Số lô bán hàng do phần mềm tự chạy

Chọn ngày nhận đơn đặt hàng, tên khách hàng đặt, diễn giải.

Chọn mã sản phẩm khách hàng cần đặt, số lượng, đơn giá, thuế suất,..

Chọn lưu

Last updated