Cài đặt

Khai báo nhà phát hành HĐĐT

Khai báo nhà cung cấp, link publish service, link Business service, link Portal service.

Khai báo tài khoản kết nối

Khai báo tài khoản đăng nhập, tài khoản hệ thống, tài khoản dịch vụ từ thông tin mà nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

Khai báo tài khoản người sử dụng

Nhập đầy đủ thông tin tài khoản người sử dụng, tài khoản kết nối hệ thống.

Khai báo mẫu phát hành HĐĐT

Nhập đầy đủ thông tin: Mã mẫu HĐ, tên mẫu HĐ, mẫu số HĐ, ký hiệu HĐ và nhà cung cấp.

Last updated