Giới thiệu

https://erp.ssaudit.com/demo

Hướng dẫn sử dụng SMARTBOOKS Website

Phần mềm kế toán Smartbooks bao gồm 13 phân hệ chính: Kế toán tổng hợp (GL), kế toán phải trả (AP), kế toán phải thu (AR), kế toán tiền mặt (CA), tài sản cố định (FA), quản lý kho (IN), Hóa đơn bán hàng, Đặt mua (PO), Đặt bán (SO), Hóa đơn điện tử (EInvoice), Thông tin chung, Tiện ích và Cài đặt chung.

Kế toán tổng hợp: Người sử dụng có thể thiết lập, nhập liệu thông tin tài khoản, bút toán kết chuyển và kết xuất báo cáo tài chính.

Kế toán phải trả: Module này cho phép hạch toán các khoản phải thu và theo dõi công nợ thanh toán với nhà cung cấp.

Kế toán phải thu: Module này cho phép hạch toán các khoản phải trả và theo dõi công nợ thanh toán với khách hàng.

Kế toán tiền mặt: Module này cho phép theo dõi tiền vào tiền ra.

Tài sản cố định: Module này cho phép theo dõi tài sản và các khoản chi phí trả trước

Quản lý kho: Module này cho phép theo dõi nhập xuất tồn, tính giá thành, tính giá vốn hàng bán.

Hóa đơn bán hàng: Dùng để tự in hóa đơn GTGT nếu doanh nghiệp đăng ký tự in hóa đơn.

Đặt mua: Cho phép người dùng có thể quản lý nguyên vật liệu cần đặt mua, đã mua, còn phải mua.

Đặt bán: Cho phép người dung quản lý các đơn hàng của khách hàng đặt làm, đã hoàn thành và giao, còn phải giao.

Hóa đơn điện tử: Dùng để nhập hóa đơn bán hàng, phát hành hóa đơn tự động

Thông tin chung: Cho phép người dung tạo các danh mục như loại thuế suất, tỷ giá, nhập số dư đầu kỳ, quyền truy cập tài khoản, thời hạn thanh toán, …

Tiện ích: Dùng để kiểm tra các hóa đơn làm sai, ghi trùng. Sắp xếp lại số chứng từ theo thứ tự.

Cài đặt chung: Dùng để cài đặt một số thông tin chung như: Cấu hình hệ thống, quyền truy cập phân hệ, Đổi mật khẩu, Thông tin công ty, Màn hình truy cập, Quyền truy cập form...

Last updated