Nhập liệu

Danh mục thuế suất

Cài đặt danh mục thuế xuất.

Danh mục tiền tệ

Cài đặt danh mục tiền tệ.

Danh mục thời hạn thanh toán

Kiểm tra cùng 1 số chứng từ, cùng 1 bút toán nhưng chạy lên 2 lần.

Quyền truy cập tài khoản

Số dư đầu kỳ

Khoản mục phí

Nhóm

Khoản mục lợi nhuận

Thiết lập phân bổ doanh thu – chi phí

Báo cáo quản trị doanh thu – chi phí

Copy link
On this page
Danh mục thuế suất
Danh mục tiền tệ
Danh mục thời hạn thanh toán
Quyền truy cập tài khoản
Số dư đầu kỳ
Khoản mục phí
Nhóm
Khoản mục lợi nhuận
Thiết lập phân bổ doanh thu – chi phí
Báo cáo quản trị doanh thu – chi phí