Báo cáo (Reports)

Sổ chi tiết thanh toán nhà cung cấp

Chọn từ ngày … đến ngày…

Chọn VND-USD nếu muốn xem 2 loại đơn vị tính

Chọn loại tiền

Chọn 331 hoặc 338

Chọn tất cả nhà cung cấp hoặc theo từng nhà cung cấp

Chọn xem in nếu muốn xem báo cáo. Chọn xuất ra excel nếu muốn xuất ra file excel.

Sổ tổng hợp thanh toán nhà cung cấp

Tương tự như sổ chi tiết phải trả

Sổ tổng hợp tài khoản 331-338

Tương tự như sổ chi tiết phải trả

Danh sách nhà cung cấp

Chọn in hoặc kết xuất theo yêu cầu.

Bảng kê thuế GTGT hóa đơn mua vào

Chọn từ ngày … đến ngày…

Chọn kết xuất ra excel nếu muốn kết xuất.

Chọn xem in nếu muốn in và xem báo cáo.

In phiếu hạch toán

Báo cáo công nợ quá hạn phải trả

Báo cáo tuổi nợ phải trả

Last updated