Xử lý nhiều chứng từ

Phân hệ này dùng để khóa các bút toán công nợ phải thu đã hạch toán và kết chuyển lên sổ.

Last updated