Xử lý nhiều chứng từ
Phân hệ này dùng để khóa các bút toán công nợ phải thu đã hạch toán và kết chuyển lên sổ.
Copy link