Xử lý

Phát hành hóa đơn

Từ danh sách hóa đơn, chọn hóa đơn cần phát hành, chọn phương thức cần xử lý: Phát hành nháp, Phát hành…

Theo dõi hóa đơn

Theo dõi hóa đơn để biết danh sách hóa đơn, tình trạng hóa đơn
Copy link
On this page
Phát hành hóa đơn
Theo dõi hóa đơn