Xử lý

Phát hành hóa đơn

Từ danh sách hóa đơn, chọn hóa đơn cần phát hành, chọn phương thức cần xử lý: Phát hành nháp, Phát hành…

Theo dõi hóa đơn

Theo dõi hóa đơn để biết danh sách hóa đơn, tình trạng hóa đơn

Last updated