Mô tả

Kế toán sổ cái tổng hợp (viết tắt là GL) là phân hệ chủ đạo trong bất kỳ một công tác ghi sổ kế toán tài khoản trong Phần mềm này. Tất cả các giao dịch mà người sử dụng nhập vào hệ thống tài khoản tiền phải thu, tài khoản tiền phải trả, tài sản cố định đều sẽ được ghi kết vào sổ cái (sẽ được ghi hình thức sổ theo dõi). Từ chương trình này, người sử dụng có thể thiết lập, nhập liệu thông tin tài khoản, bút toán kết chuyển và kết xuất báo cáo tài chính.

Từ Bảng danh mục (Menu), ta có thể thấy của phân hệ GL bao gồm 5 phân mục: Phân hệ cài đặt, thiết lập, Phân hệ nhập dữ liệu, Phân hệ xử lý dữ liệu, Phân hệ kết xuất báo cáo

Last updated