Báo cáo

Tình hình tồn kho

Nhập xuất tồn

Xuất kho cho sản xuất

Nhập kho thành phẩm

Bảng chi tiết tính giá thành

Liệt kê theo Item

Bảng chi tiết doanh thu- giá vốn

Bảng tổng hợp doanh thu - giá vốn

Hàng hóa vật tư trả lại

Tổng hợp hàng nhập

Tổng hợp hàng xuất

In phiếu hạch toán

Sản phẩm dở dang trong kỳ

Last updated