Báo cáo

Tình hình tồn kho

Nhập xuất tồn

Xuất kho cho sản xuất

Nhập kho thành phẩm

Bảng chi tiết tính giá thành

Liệt kê theo Item

Bảng chi tiết doanh thu- giá vốn

Bảng tổng hợp doanh thu - giá vốn

Hàng hóa vật tư trả lại

Tổng hợp hàng nhập

Tổng hợp hàng xuất

In phiếu hạch toán

Sản phẩm dở dang trong kỳ

Copy link
On this page
Tình hình tồn kho
Nhập xuất tồn
Xuất kho cho sản xuất
Nhập kho thành phẩm
Bảng chi tiết tính giá thành
Liệt kê theo Item
Bảng chi tiết doanh thu- giá vốn
Bảng tổng hợp doanh thu - giá vốn
Hàng hóa vật tư trả lại
Tổng hợp hàng nhập
Tổng hợp hàng xuất
In phiếu hạch toán
Sản phẩm dở dang trong kỳ