Sơ lược một vài màn hình

Trang tổng quan

Số lượng khách hàng: Tổng số lượng khách hàng của công ty. Liên kết chi tiết đến trang Danh sách khách hàng

Số lượng nhà cung cấp: Tổng số lượng nhà cung cấp – Liên kết chi tiết đến trang danh sách nhà cung cấp

khoản phải thu quá hạn: Số tiền phải thu quá hạn – Liên kết chi tiết đến trang báo cáo phải thu theo khách hàng

Khoản phải trả quá hạn: Số tiền phải trả quá hạn – Liên kết chi tiết đến trang báo cáo phải trả theo nhà cung cấp

Doanh thu từ bán hàng: Báo cáo doanh số bán hàng theo tháng so sánh năm hiện tại và năm trước

Nhà cung cấp đang hợp tác trong năm: Số nhà cung cấp có giao dịch trong năm so với tổng số nhà cung cấp

Khách hàng đang hợp tác trong năm: Số khách hàng có giao dịch trong năm so với tổng số khách hàng

Khoản phải thu quá hạn so với thu nhập: Phải thu quá hạn so với doanh thu

Doanh số bán hàng thực tế so với mục tiêu: Doanh số bán hàng năm so với năm trước

Tổng doanh thu: Tổng các khoản thu (so với năm trước – cao hơn là tốt)

Tổng chi phí: Tổng các khoản chi (So với năm trước – thấp hơn là tốt)

Tổng lợi nhuận: Tổng lợi nhuận (so với năm trước – cao hơn là tốt)

KHÁCH HÀNG

Biểu đồ khách hàng hoạt động theo năm: So sánh số lượng khách hàng đang hoạt động trong 3 năm

Tổ số khách hàng trong tháng: Số lượng khách hàng có mua hàng theo tháng trong năm

Báo cáo doanh số 10 khách hàng cao nhất: Danh sách 10 khách hàng có doanh số bán cao nhất, so với tổng doanh số

Độ phủ khách hàng: Số lượng khách hàng mới, khách hàng quay lại, khách hàng mất kết nối

CHI PHÍ:

Tổng quan chi phí: So sánh tỷ trọng các khoản chi phí trong năm. Có thể ẩn các khoản mục bằng cách nhấn lên nhãn đó.

Chi phí theo tháng: So sánh các khoản chi phí theo từng tháng. Có thể ẩn các khoản mục bằng cách nhấn lên nhãn đó.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Báo cáo thu nhập năm hiện tại, đã được liên kết các khoản chi đến trang chi tiết

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Báo cáo thu nhập trong 3 năm

- Thanh tiến trình: So sánh các khoản mục với tổng doanh thu

- Tỷ lệ: So sánh các khoản mục với năm trước

- Chọn kỳ: Có thể chọn khoảng thời gian để so sánh cùng kỳ giữa các năm

DOANH SỐ THEO THÁNG CỦA TỪNG KHÁCH HÀNG

Báo cáo doanh số bán hàng từng khách hàng theo tháng

Mã khách hàng: Liên kết đến trang chi tiết khách hàng

Tổng cộng: Doanh số bán hàng trong năm

Tháng 1- 12: Thể hiện đến tháng hiện tại

Thanh tiến trình: So sánh bán hàng từng tháng và tổng cộng

Excel: Xuất file Excel

CHI TIẾT KHÁCH HÀNG

Hiển thị chi tiết thông tin khách hàng

Số tiền còn lại phải thu: Phải thu còn lại theo khách hàng đến thời điểm hiện tại

Tổng doanh số trong năm: Tổng doanh thu bán hàng từ đầu năm

Biểu đồ theo tháng: Doanh thu bán hàng và phải thu theo từng tháng

Hiển thị chi tiết thông tin của sản phẩm

Mua hàng và bán hàng theo tháng: Hiển thị tổng doanh thu mua vào bán ra theo từng tháng của sản phẩm trên.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

So sánh bảng cân đối trong 3 năm

Có thể mở rộng chi tiết hoặc thu nhỏ tổng hợp các khoản mục

Thanh tiến trình: So sánh giá trị khoản mục chi tiết so với khoản mục tổng

Có thể chọn tháng trong ô chọn ngày để so sánh theo tháng giữa các năm

Last updated