Nhập liệu

Nhập kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

Dựa vào các hóa đơn mua vào, tờ khai nhập khẩu của các nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ để lập phiếu nhập kho nguyên vật liệu theo từng mã hàng nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.

Trường hợp nhập kho NVL, CCDC có phát sinh thêm chi phí: Phí vận chuyển, chi phí nhập khẩu, thuế nhập khẩu thì sẽ sẽ nhập theo 3 bước sau:

  • Bước 1: Tạo một phiếu AP trên Module AP: Nợ 1526, 1536/ Có 331

  • Bước 2: Qua cửa sổ thứ 2 trong phần nhập kho NVL, người dùng chọn F3 chọn số phiếu AP vừa nhập tại cửa sổ APReftNbr sau đó chọ số tiền phân bổ (1 phần hay toàn bộ).

  • Bước 3: Qua cửa sổ thứ 3 chọn cửa số “ Tính toán”

Chọn số phiếu và bấm In để in phiếu nhập kho

Nhập thành phẩm

Trong kỳ, kế toán xác định số lượng thành phẩm đã sản xuất để làm phiếu nhập thành phẩm

Chọn phiếu nhập kho để in phiếu nhập kho thành phẩm

Trả hàng

Khi phát sinh nghiệp vụ trả hàng, đầu tiên bạn phải chọn phiếu Nhập kho NVL ( trả hàng cho phiếu nhập kho NVL nào ). Sau đó chọn kỳ kế toán trả hàng, ngày trả hàng và cuối cùng điều chỉnh số lượng trả theo thực tế .

Chọn phiếu xuất kho ở góc trái phí dưới phần nhập liệu để in phiếu xuất kho

Xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

Dựa trên yêu cầu sản xuất, kế toán sẽ làm phiếu xuất kho NVL: Mã NVL, CCDC, kho, số lượng.

Chọn phiếu xuất kho ở góc trái phí dưới phần nhập liệu để in phiếu xuất kho

Bán hàng

Dựa vào hóa đơn bán hàng để nhập các phiếu bán hàng.

Chọn phiếu xuất kho ở góc trái phí dưới phần nhập liệu để in phiếu xuất kho

Hàng bán trả lại

Nhập liệu tương tự như phần trả hàng

Last updated