Danh mục nhóm tài khoản

Smartbook cung cấp sẵn danh mục nhóm tài khoản cấp 1 và cấp 2 theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014. Người sử dụng có thể thiết lập thêm nhóm tài khoản cấp 1 và cấp 2 sau khi được Bộ Tài Chính chấp thuận.

Hướng dẫn tạo nhóm tài khoản:

  • Mã nhóm: Nhập mã Tài khoản cấp 1 cần tạo.

  • Tên nhóm (VN): Diễn giải tiếng Việt.

  • Tên nhóm (EN): Diễn giải tiếng Anh.

  • Tên nhóm (KR): Diễn giản tiếng Hàn Quốc.

  • Chọn Save để lưu Tài khoản vừa thiết lập.

  • Chọn New để tạo Tài khoản mới.

  • Chọn Close để đóng cửa sổ nhập.

Last updated