Xử lý

Gửi trình chứng từ

Cấp trên mở các đơn đặt hàng mà khách hàng đã đặt để phê duyệt. Nếu đồng ý thì click vào cột approved và chọn những đơn hàng đồng ý phê duyệt.

Lô đã được phê duyệt

Từ bảng lô đã được phê duyệt ta thấy 2 cột submit và approved đều được click hết tức là các đơn đặt hàng của khách hàng đã được phê duyệt rồi.
Copy link
On this page
Gửi trình chứng từ
Lô đã được phê duyệt