Xử lý

Gửi trình chứng từ

Cấp trên mở các đơn đặt hàng mà khách hàng đã đặt để phê duyệt. Nếu đồng ý thì click vào cột approved và chọn những đơn hàng đồng ý phê duyệt.

Lô đã được phê duyệt

Từ bảng lô đã được phê duyệt ta thấy 2 cột submit và approved đều được click hết tức là các đơn đặt hàng của khách hàng đã được phê duyệt rồi.

Last updated