Xử lý

Xử lý nhiều chứng từ

Click vào cột submit để trình các đơn đặt hàng cần gửi phê duyệt.

Lô đã được phê duyệt

Từ bảng lô đã được phê duyệt ta thấy 2 cột submit và approved đều được click hết tức là các đơn hàng đã được phê duyệt rồi.
Copy link
On this page
Xử lý nhiều chứng từ
Lô đã được phê duyệt