Danh mục khách hàng

Tạo danh mục khách hàng bao gồm mã khách hàng, tên khách hàng. Có 3 phân hệ:

  • Thông tin khách hàng: Nhập địa chỉ, mã số thuế của khách hàng.

  • Mặc định: Chọn loại tiền giao dịch, tỷ giá quy đổi (nếu có), tài khoản phải thu, tài khoản doanh thu, tài khoản trả trước, thời hạn thanh toán, thuế suất.

  • Thông tin khác: Dùng để nhập số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, số điện thoại, số fax.

Last updated