Nhập liệu

Thanh lý tài sản:

  • Số lô: Phần mềm sẽ tự động cập nhật;

  • Ngày chứng từ: Ngày tiến hành thanh lý ;

  • Kỳ kế toán: Phần mềm sẽ tự động cập nhật căn cứ theo ngày chứng từ ;

  • Số chứng từ: Phần mềm sẽ tự động cập nhật;

  • Custommer ID: Nhấn nút F3 để chọn mã khách hàng

  • Tiền giao dịch, tỉ giá: Lựa chọn loại tiền giao dich, và chọn tỉ giá quy đổi nếu loại tiền giao dịch khác VND

  • Nhập diễn giải bằng tiến Việt, Anh, Hàn quốc ( nếu có)

  • Lựa chọn mã tài sản thanh lý bằng cách chọn F3

  • Nhập giá tiền thanh lý và F3 chọn thuế suất nếu có phát sinh

Đánh giá lại Tài Sản

Tương tự như phần thanh lý tài sản

Last updated