Danh mục nhà cung cấp

Tạo danh mục nhà cung cấp bao gồm mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp. Có 3 phân hệ:

  • Nhà cung cấp: Nhập địa chỉ, mã số thuế của nhà cung cấp

  • Mặc định: Chọn thời hạn thanh toán, thuế suất, tài khoản công nợ, tài khoản ứng trước, loại tiền sử dụng, tỷ giá quy đổi nếu là ngoại tệ.

  • Thông tin khác: Dùng để nhập số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, số điện thoại, số fax.

Sau khi nhập xong nhấn save. Nếu muốn tạo tên nhà cung cấp khác thì chọn tạo mới.

Last updated