Cài đặt

Danh mục loại

Thể hiện từng loại hàng tồn kho, tên tiếng Việt và tiếng Anh của từng loại

Danh mục nhóm

Ngoài việc thể hiện từng loại hàng tồn kho, tên tiếng Việt và tiếng Anh của từng loại, còn bổ sung thêm tài khoản kho, tài khoản chi phí, tài khoản doanh thu .

Danh mục kho

Thiết lập danh mục kho (Ví dụ: Kho A, Kho B…)

Danh mục sản phẩm

Thiết lập danh mục hàng tồn kho, bao gồm : Mã hàng, diễn giải tiếng Việt, Anh, mã nhóm, mã kho, đơn vị tính

  • F3 để chọn mã nhóm, mã kho, đơn vị tính, nếu có 2 đơn vị tính thì nhập thêm đơn vị chuyển đổi.

  • Mục thông tin tài khoản: Phầm mềm sẽ tự động chạy.

  • Thông tin giá thành chuẩn: Không cần nhập.

Danh mục đơn vị tính

Nhập số dư đầu kỳ kho

Ví dụ, muốn nhập số dư đầu kỳ kho từ năm 2013 sang đầu năm 2014, phải chọn năm đầu tiên là 2013, năm thứ 2 là 2014 và chọn kết chuyển.

Last updated