Phân hệ cài đặt

Phát hành hóa đơn

Phân hệ này dùng để đăng ký phát hành hóa đơn.

Cần phải nhập dầy đủ thông tin như :

Tên công ty của mình, địa chỉ, mã số thuế.

Hủy hóa đơn

Phân hệ này dùng để hủy các hóa đơn đã phát hành mà không sử dụng nữa.

Cần phải nhập dầy đủ thông tin như ngày hủy hóa đơn.

Tên công ty của mình, địa chỉ, mã số thuế.

Phương pháp hủy hóa đơn.

Mất, cháy, hư hóa đơn

Báo cáo này dùng để báo cáo về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn

Cần nhập số báo cáo, ngày báo cáo.

Tên công ty của mình, địa chỉ, má số thuế.

Nguyên nhân bị mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Last updated