Khai báo bút toán kết chuyển số dư tài khoản

Chức năng này giúp người sử dụng có thể thiết lập phương thức kết chuyển tự động cuối kỳ.

Hướng dẫn thiết lập:

  • Acct: Nhập TK nguồn (Nhấn F3 chọn TK hoặc nhập trực tiếp)

  • AmtType: Phương thức kết chuyển số dư của TK nguồn

    • C: ghi nhận Có (credit) của TK nguồn

    • D: ghi nhận Nợ (debit) của TK nguồn

  • StepCode: Các bước kết chuyển (ví dụ từ TK loại 5, 6, 7, 8 sang 911 là bước 1 và từ 911 kết chuyển sang 4212 sẽ là bước thứ 2)

Last updated