Phân hệ cài đặt

- Danh mục bộ phận

Danh mục bộ phận dùng để phân chia từng bộ phận của doanh nghiệp theo sơ đồ quản lý. Chọn tạo mới để nhập mã bộ phận, tên bộ phận tiếng Việt và tên bộ phận bằng tiếng Anh sau đó nhấn lưu.

Danh mục chức vụ

Danh mục chức vụ dùng để phân chia cấp bậc, chức vụ trong doanh nghiệp.

Chọn tạo mới để nhập mã chức vụ, tên chức vụ bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh sau đó nhấn lưu.

Danh mục nhân viên

Danh mục nhân viên dùng để chi tiết những nhân viên thường nhận thu, chi tiền mặt, tiền ngân hàng của doanh nghiệp.

Chọn tạo mới để nhập danh mục nhân viên gồm mã nhân viên, tên nhân viên. Bộ phận và chức vụ thì nhấn F3 để chọn (do đã nhập ở phân hệ trên). Nhập số điện thoại, địa chỉ (nếu có) rồi nhấn lưu.

Last updated