Xử lý

Xử lý chứng từ

Vào xử lý chứng từ theo từng loại:

 • Nhập nguyên vật liệu

 • Xuất kho nguyên vật liệu

 • Trả hàng

 • Nhập thành phẩm

 • Bán hàng

 • Hàng bán trả lại.

Áp giá xuất kho nguyên vật liệu

Bấm Process để chuyển sang form nhập kỳ xử lý-tính giá

Bấm tải để load dữ liệu.

Sau đó bấm “Tính” sẽ tính giá xuất kho nguyên vật liệu

Cuối cùng bấm “Lưu” để kết thúc quá trình áp giá xuất kho nguyên vật liệu

Áp giá nhập kho thành phẩm/tính đơn giá thành phẩm

Chọn phân hệ cần thực hiện:

 1. Áp giá nhập kho thành phẩm

 2. Phân bổ 621-622-627 theo hệ số-giá bán

 3. Phân bổ chi phí gia công

 4. Phân bổ theo phương thức NVL đích danh

 5. Phân bổ chi phí theo định mức 100

 6. Tính giá theo BOM

Áp giá vốn hàng bán

Bấm Process để chuyển sang form Áp giá vốn hàng bán

Bấm “Tải” để load dữ liệu.

Sau đó bấm “Tính” để áp giá vốn hàng bán.

Cuối cùng bấn “Lưu” để kết thúc quá trình áp giá vốn hàng bán.

Kết chuyển lên sổ

Bấm nút “Kết chuyển lên sổ” để xử lý kết chuyển lên sổ.

Last updated