Báo cáo

Danh sách TSCĐ

Bảng khấu hao TSCĐ theo tháng

Chọn kỳ kế toán

Chọn xem in

Biên bản đánh giá lại tài sản

Chọn kỳ kế toán

Chọn xem in

Bảng kê chi tiết tài sản

Bảng phân bổ chi phí trả trước

Bảng tổng hợp TSCĐ

Last updated