Báo cáo

Danh sách TSCĐ

Bảng khấu hao TSCĐ theo tháng

Chọn kỳ kế toán
Chọn xem in

Biên bản đánh giá lại tài sản

Chọn kỳ kế toán
Chọn xem in

Bảng kê chi tiết tài sản

Bảng phân bổ chi phí trả trước

Bảng tổng hợp TSCĐ

Copy link
On this page
Danh sách TSCĐ
Bảng khấu hao TSCĐ theo tháng
Biên bản đánh giá lại tài sản
Bảng kê chi tiết tài sản
Bảng phân bổ chi phí trả trước
Bảng tổng hợp TSCĐ