Chi tiết hạch toán (Inquiry)

Phân hệ Inquiry giúp người sử dụng có thể kiểm tra, xem xét các nghiệp vụ, bút toán trước hoặc sau khi release.

Chọn từ ngày … đến ngày

Chọn xuất ra excel hoặc xem để thực thi.

Hướng dẫn:

Người sử dụng có thể lọc bút toán thông qua:

Nhập dấu “*” để chọn lọc tương đối

 • Module: Phân hệ kế toán (GL, CA, FA, AP, AR, FA…)

 • BatNbr: Số Batch của bút toán

 • Period: Kỳ kế toán (VD: 012009 là tháng 01 năm 2009)

 • RefNbr: Số chứng từ

 • Trandate: Ngày lập ghi sổ

 • Status: Trạng thái chứng từ (P: Post, H: Hold)

 • CuryID: Đơn vị tiền tệ

 • CurryRate: Tỷ giá

 • Acct: Tài khoản

 • AcctRef: Tài khoản đối ứng

 • Amount: Tổng số tiền

Tương tự với: TransDescr, VenID, CustID, TranType, TransDescrEN.

Last updated