Danh mục tài khoản

Phần mềm Smartbook sẽ cung cấp sẵn danh mục hệ thống tài khoản kế toán chính theo quy định của Thông tư số 200/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014.

Smartbook còn cho phép người sử dụng thiết lập thêm tài khoản cấp 2, cấp 3… (tối đa là cấp 5) dựa trên danh mục tài khoản chính.

Hướng dẫn tạo tài khoản:

 • Mục Mã tài khoản: Nhập mã tài khoản thứ cấp. (*)

Lưu ý: Smartbook mặc định mã tài khoản là 7 chữ số.

 • Tên tài khoản (VN): Nhập diễn giải tài khoản bằng tiếng Việt.

 • Tên tài khoản (EN): Nhập diễn giải tài khoản bằng tiếng Anh.

 • Tên tài khoản (KR): Nhập diễn giải tài khoản bằng tiếng Hàn Quốc.

 • Loại tài khoản: Chọn loại tài khoản theo tính năng

  • Tài sản (Asset)

  • Nợ phải trả (Liability)

  • Doanh thu (Income)

  • Expense (Chi phí)

 • Nhóm TK: Chọn nhóm Tài khoản chính (3 chữ số đầu)

 • Trạng thái: thiết lập tình trạng Tài khoản:

  • Đang hoạt động (Active)

  • Không hoạt động (Inactive)

 • Chọn Save để lưu Tài khoản vừa thiết lập.

 • Chọn New để tạo Tài khoản mới.

 • Chọn Close để đóng cửa sổ nhập.

Phần thiết lập danh mục cho phép xóa bỏ Tài khoản đã thiết lập:

 • Nhấp vào Tài khoản cần xóa.

 • Nhấn nút Delete.

Lưu ý: Việc thiết lập danh mục tài khoản ảnh hưởng trực tiếp đến sổ tổng hợp, chi tiết và Báo cáo tài chính nên người sử dụng cần xem xét kỹ trước khi xoá tài khoản. Nếu đã tạo các nghiệp vụ hạch toán liên quan đến tài khoản cần xóa sẻ ảnh hưởng đến tính chính xác của các báo cáo.

Last updated