Phân hệ xử lý

Xử lý nhiều chứng từ

Chọn tất cả hoặc tháng cần xử lý các chứng từ, sau đó bấm tải để chọn các nghiệp vụ thu, chi cần kết chuyển lên sổ, nhấn nút thực thi.

Last updated