Chi tiết hạch toán khoản phải thu

Chọn từ ngày … đến ngày

Chọn tổng hợp

Chọn xem thì sẽ hiện ra bảng chi tiết như trên.

Last updated