Chi tiết hạch toán khoản phải thu
Chọn từ ngày … đến ngày
Chọn tổng hợp
Chọn xem thì sẽ hiện ra bảng chi tiết như trên.
Copy link