Bảo mật

Cấu hình

Dùng để cấu hình form nhập liệu, cài đặt lấy số thập phân, làm tròn bao nhiêu số sau dấu phẩy….

Quyền truy cập phân hệ

Dùng để quản lý các tài khoản đăng nhập sẽ được phép truy cập, sử dụng các phân hệ nào, phân quyền người dùng sẽ có quyền sử dụng phân hệ nào.

Đổi mật khẩu

Người dùng có thể tự thay đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật của phần mềm và dữ liệu.

Thông tin công ty:

Dùng để nhập một số thông tin cơ bản của công ty, phục vụ cho việc hiển thị thông tin trên một số phiếu, biểu mẫu … trong các báo cáo.

Màn hình

Quản lý các menu trong các phân hệ để cho hiện thị hay không, một số menu không cần thiết sẽ được ẩn đi nếu không sử dụng.

Quyền truy cập form

Giúp quản lý người dùng được phép sử dụng form nào, từ đó phân quyền người dùng nhập liệu để tránh sai sót nhập liệu và tăng an toàn dữ liệu.

Last updated