Phân hệ báo cáo

Sổ quỹ tiền mặt:

thể hiện chi tiết thu, chi và tồn quỹ tiền mặt trong kỳ chọn
Chọn từ ngày … đến ngày …
Chọn print

Sổ chi tiết quỹ tiền mặt:

thể hiện chi tiết thu, chi và tồn quỹ tiền mặt cùng tài khoản đối ứng của từng nghiệp vụ
Chọn từ ngày ... đến ngày…
Chọn xem in

Sổ chi tiết giao dịch tiền mặt

Chọn từ ngày … đến ngày ….
Chọn xem in

Sổ chi tiết tài khoản 141

Chọn từ ngày … đến ngày ….
Chọn xem in

Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng

In phiếu chi

In phiếu thu

Nhật ký thu chi tiền

Copy link
On this page
Sổ quỹ tiền mặt:
Sổ chi tiết quỹ tiền mặt:
Sổ chi tiết giao dịch tiền mặt
Sổ chi tiết tài khoản 141
Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng
In phiếu chi
In phiếu thu
Nhật ký thu chi tiền