Phân hệ báo cáo

Sổ quỹ tiền mặt:

thể hiện chi tiết thu, chi và tồn quỹ tiền mặt trong kỳ chọn

Chọn từ ngày … đến ngày …

Chọn print

Sổ chi tiết quỹ tiền mặt:

thể hiện chi tiết thu, chi và tồn quỹ tiền mặt cùng tài khoản đối ứng của từng nghiệp vụ

Chọn từ ngày ... đến ngày…

Chọn xem in

Sổ chi tiết giao dịch tiền mặt

Chọn từ ngày … đến ngày ….

Chọn xem in

Sổ chi tiết tài khoản 141

Chọn từ ngày … đến ngày ….

Chọn xem in

Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng

In phiếu chi

In phiếu thu

Nhật ký thu chi tiền

Last updated