Khoản phải thu

Những hóa đơn bán hàng nếu có theo dõi kho thì phải nhập ở phân hệ quản lý kho – phần bán hàng. Sau khi nhập và xử lý thì sẽ link qua kế toán phải thu

Những hóa đơn bán hàng dịch vụ, không theo dõi kho thì nhập trực tiếp trên phân hệ khoản phải thu

Một hóa đơn bán hàng được thực hiện thông qua module Ar. Các chứng từ trong module Ar gồm có:

Phần Tổng Hợp:

 • Batch No: Để trống, chương trình sẽ tự phát sinh

 • Kỳ kế toán:(ví dụ hóa đơn của tháng 7 năm 2015: 07-2015) Số tháng phát sinh

 • Số Chứng từ: Nhập số chứng từ.

 • Ngày Chứng từ: Nhập ngày phát sinh chứng từ (phải nằm trong kỳ kế toán)

 • Loại Chứng từ: Chọn là Invoice

 • Số Hóa đơn.: Số Sêri trên hóa đơn phát hành

 • Khách hàng: Nhấn F3 để chọn mã khách hàng

 • Loại tiền, Tỷ giá quy đổi: tùy theo loại tiền sẽ có tỷ giá đối với VND

 • Số đơn bán hàng: Số phiếu bán hàng.

 • Thời hạn thanh toán: Nhấn F3 để chọn thời hạn thanh toán

 • Tài khoản công nợ: Nhấn F3 để chọn tài khoản công nợ

 • Diễn giải (VN-EN): Nhập diễn giải cho hóa đơn

Phần Chi tiết

 • Tài khoản: nhấn F3 để chọn tài khoản chi phí từ danh mục tài khoản

 • Diễn giải (VN-EN): Nhập diễn giải cho nghiệp vụ

 • Mã vật tư: Nhấn F3 để chọn thành phẩm xuất bán (nếu có)

 • Quantity: Nhập số lượng thành phẩm

 • Unit Price: Nhập đơn giá

 • Amount: Nhập số tiền hóa đơn

 • VAT Code: Nhấn F3 để chọn loại VAT

 • Nhấn nút Save để ghi nhận thông tin hóa đơn của khách hàng

  • Nợ: TK phải thu của khách hàng – 131

  • : TK doanh thu (TK tương ứng ở màn hình lưới)

Last updated