Báo cáo

Báo cáo phát hành hóa đơn

Báo cáo hủy hóa đơn

Click xem in sẽ hiện ra báo cáo hủy hóa đơn nếu trong kỳ có hủy hóa đơn.

Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Last updated